Хто ми є?

 

Кредитна спілка «Косівська» заснована згідно рішення Установчих зборів (Протокол № 1 від 11 квітня 1997р.) і діє на підставі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України “Про кредитні спілки”, “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, “Про споживче кредитування”, “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, „Про ліцензування видів господарської діяльності”, Постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року № 913 „Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)”, свого Статуту та  за  наявності відповідних ліцензій КРЕДИТНА СПІЛКА «КОСІВСЬКА» (надалі – кредитна спілка)  надає наступні види фінансових послуг:

 1. залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;
 2. надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Кредитна спілка «Косівська» (далі – кредитна спілка) – це неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

При наданні фінансових послуг кредитна спілка здійснює передбачені законодавством процедури щодо фінансового моніторингу по виявленню фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу та інших фінансових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

Принципи діяльності кредитної спілки

 • добровільність вступу та свобода виходу з кредитної спілки;
 • рівноправність членів кредитної спілки;
 • самоврядування;
 • гласність.

Юридичний статус кредитної спілки

Кредитна спілка є юридичною особою, має самостійний баланс, банківські рахунки, які відкриває і використовує згідно із законодавством у самостійно обраних банківських установах, а також може мати печатки та бланки, власну символіку.

Кредитна спілка набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації відповідно до закону.

Документи:

Членство в КС «Косівська»

Членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які проживають на території Івано-Франківської області та мають повну цивільну дієздатність.

Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини.

Щоб стати членом кредитної спілки необхідно:

 • подати заяву втановленої форми;
 • пред’явити паспорт громадянина України( інший документ, що посвідчує особу ) та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • сплатити вступний та обов’язковий пайовий внески, розмір яких встановлюється рішенням загальних зборів членів спілки.

Всі члени кредитної спілки мають рівні права  та обов’язки.

Припинення членства в кредитній спілці може відбуватись у випадках:

 1. смерті особи – члена кредитної спілки;
 2. виключення члена кредитної спілки у разі порушення ним Статуту;
 3. добровільного виходу з членів кредитної спілки.

Рішення про припинення членства в разі смерті члена кредитної спілки приймається спостережною радою або правлінням (у разі делегування йому цього повноваження) на підставі свідоцтва про смерть (іншого документа, що підтверджує факт смерті особи) або рішення суду про визнання громадянина померлим, що вступило в законну силу. Членство припиняється з дня прийняття рішення про припинення членства.

Рішення про виключення члена в разі порушення ним Статуту приймається загальними зборами спілки за поданням спостережної ради. Якщо член спілки особисто присутній на загальних зборах членів кредитної спілки, перед голосуванням йому надається можливість висловитись.

У разі добровільного виходу особи з членів кредитної спілки або виключення її внаслідок порушення Статуту нею мають бути повністю сплачені отримані від кредитної спілки кредити.

Членові кредитної спілки, який вибуває, кредитна спілка виплачує всі його пайові внески та вклади разом із належним доходом після відрахування його заборгованостей перед спілкою.

У разі припинення членства фізичної особи у кредитній спілці вступний внесок їй не повертається.

Share
 

Коментарів: 4

 1. […] Кутів та Старих Кутів, Смодної, церковних громад, кредитної спілки «Косівська». Багато допомогли підприємці: М. Кушнірчук з Шешорів, […]

 2. […] щиру подяку Оксані Миколаївні Довгун та кредитній спілці «Косівсь… — за спонсорську допомогу в поїздках. Дякуємо Михайлу […]

 3. […] відомих діячів у галузі туризму Косівщини: голову кредитної спілки «Косівська» Оксану Довгун, громадського активіста, підприємця і […]

 4. […] кабінетом відділу освіти РДА Оксана Лесевич, директор кредитної спілки «Косівська» Оксана Довгун, директори Косівського інституту та […]

Коментувати

You must be logged in to post a comment.