Звіти за 2020 рік

 

Звітні дані КС «Косівська» за 2020 рік

Баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 р. Звіт про власний капітал за 2020 рік Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 рік Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2020 рік

 

Примітки до фінансової звітності за 2020 рік

Примітки до фінансової звітності згідно з МСФЗ за 2020 рік

 

Аудиторський висновок за 2020 рік

Звіт незалежного аудитора про річну фінансову звітність Кредитної спілки «Косівська» за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року

 

Звіт з надання впевненості за 2020 рік

Звіт з надання впевненості щодо звітних даних Кредитної спілки «Косівська» за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року