Cкликання чергових загальних зборів членів кредитної спілки «Косівська»

 

Спостережна рада кредитної спілки «Косівська» повідомляє про скликання чергових загальних зборів членів кредитної спілки «Косівська», які відбудуться 29 квітня 2012 року за адресою: Івано-Франківська область, м. Косів, вул. Тиха, 1 «А», у приміщенні школи мистецтв.

 • Початок реєстрації учасників — 14.00 год.
 • Закінчення реєстрації — 14.40 год.
 • Початок зборів — 15.00 год.

Порядок денний

 1. Затвердження порядку денного зборів.
 2. Заслуховування і затвердження звіту спостережної ради.
 3. Заслуховування і затвердження звіту правління.
 4. Заслуховування і затвердження звіту кредитного комітету.
 5. Заслуховування і затвердження звіту та висновку ревізійної комісії.
 6. Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена річна звітність кредитної спілки «Косівська» за 2011 рік і визначення аудитора для підтвердження достовірності і повноти річної звітності кредитної спілки за 2012 рік.
 7. Затвердження річної фінансової звітності і результатів діяльності кредитної спілки «Косівська» за 2011 рік.
 8. Внесення змін до Статуту кредитної спілки «Косівська» шляхом викладення його у новій редакції.
 9. Внесення змін до Положення про спостережну раду кредитної спілки «Косівська», Положення про правління кредитної спілки «Косівська», Положення про ревізійну комісію кредитної спілки «Косівська», Положення про кредитний комітет кредитної спілки «Косівська» шляхом викладення цих положень у новій редакції.
 10. Внесення змін до Порядку розподілу доходу та покриття збитків у кредитній спілці «Косівська» шляхом викладення його в новій редакції.
 11. Розгляд бюджету кредитної спілки на 2012 рік.
 12. Обрання членів спостережної ради і ревізійної комісії.
 13. Збільшення пайового капіталу кредитної спілки шляхом внесення додаткових пайових внесків.

Пропозиції та зауваження до порядку денного чергових загальних зборів членів кредитної спілки «Косівська» можна подавати у письмовій формі до спостережної ради кредитної спілки «Косівська» до 13 квітня 2012 року за адресою: м. Косів, вул. Незалежності, 51.

З проектами змін до Статуту та положень про спостережну раду, правління, ревізійну комісію, кредитний комітет можна ознайомитись в офісі кредитної спілки «Косівська» за адресою: м. Косів, вул. Незалежності, 51.

Телефони для довідок: 2-03-21, 2-10-62.

Реєстрація членів кредитної спілки, які прибудуть на загальні збори, здійснюватиметься на підставі паспорта.

Просимо членів спілки, у кого змінилося місце проживання, паспортні дані або номери телефонів, повідомити про це в кредитну спілку.

Спостережна рада КС «Косівська».

Звіт  правління

Підсумовуючи результати роботи за 2011 рік в кредитній спілці „Косівська” можемо сказати, що відійшов в історію 15-й рік нашої діяльності. Це важлива віха в історії нашої фінансової установи.

Напружена праця впродовж багатьох років всієї спілчанської громади принесла добрі плоди. Про це свідчать не тільки фінансові результати, але й активна участь кредитної спілки „Косівська” в громадському житті свого краю, в благодійній діяльності,  в Міжнародних Проектах.

Підбиваючи підсумки роботи за звітний період, слід відзначити, що ми не тільки залишаємось стабільною фінансовою установою в нашому регіоні, але й  динамічно розвиваємось в цей нелегкий час, зміцнюємось і зростаємо.

Завдяки виваженій політиці та злагодженій співпраці  спостережної ради, ревізійної комісії, правління та кредитного комітету, високій довірі та підтримці спілчан нам вдалося досягти добрих результатів у фінансовій діяльності кредитівки. Виконано всі заплановані завдання, фінансовий стан відповідає всім нормативним показникам та критеріям.

За звітний період членство спілки зросло на 226 осіб, активи, у порівнянні з минулим роком, зросли на 1 млн. 948 тис. 669 гривень і на кінець звітного періоду становлять 10 млн. 960 тис. 017 гривень. Кредитний портфель збільшився на 2 млн. 157 тис. 700 гривень.

Кредитна та депозитна політики, як і в попередні роки, відзначались збалансованістю та виваженістю , що сприяло збільшенню не тільки кредитного портфеля, а й депозитного, який за 2011 рік зріс на 1 млн. 508 тис. 198 грн.

Стабільні позитивні результати роботи кредитної спілки та її планомірний розвиток сприяли тому, що у звітному році капітал кредитної спілки збільшився на 642 тис. 308 гривень і становить 2 млн. 775 тис. 479 гривень. Це дає змогу, насамперед, забезпечити надійність і розвиток установи, підвищити якість обслуговування членів спілки, розширювати спектр кредитних та депозитних послуг.

Підсумовуючи діяльність кредитної спілки за 2011 рік, слід оцінювати її результати роботи як черговий етап реалізації стратегії та підтвердження правильності й доцільності провадження її в майбутньому.

Дякую всім спілчанам за довіру до нашої установи та співпрацю. Щиро бажаю всім доброго здоров”я, віри у майбутнє та з Божим благословенням в здоров”ї, добрі, злагоді зустріти 20-річчя нашої кооперативної установи.

З святом, з 15-річчям, шановні спілчани.

Голова правління Оксана Довгун

Виконання бюджету за звітний рік ( тис. грн.)

План

Факт

Доходна частина:

Проценти за кредитами

7300,0

4018,2

Проценти від фінансових інвестицій

500,0

112,0

Інші доходи

400,0

41,5

Доходи разом

8200,0

4171,8

Витратна частина (кошторис)

Нараховані проценти за внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

2500,0

1355,5

Нараховані проценти за зобов’язаннями перед юридичними особами

60,0

Витрати, пов’язані iз залученням коштів

2560,0

1355,5

Витрати на страхування кредитів та за внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

60,0

Витрати на нарахування заробітної плати та обов’язкових платежів

2850,0

1533,8

Iншi операційні витрати, у тому числі

1436,0

666,7

на благодійну діяльність

80,0

55,4

Витрати на формування спільних фінансових фондів асоціацій

8,0

1,3

Податок на прибуток нарахований

1,0

0,3

Iншi витрати

33,0

32,9

Загальна сума операційних витрат

1478,0

644,1

Витрати на формування резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок

600,0

134,3

Витрати на списання несплачених процентів за кредитами

12,0

1,1

Усього витрат

7600,0

3725,8

Фінансовий результат

600,0

446,0

Розподіл доходу за рішенням спостережної ради, у тому числі:

600,0

446,0

На формування резервного капіталу

600,0

446,0

на розподіл доходу на додаткові пайові внески

Нерозподілений дохід (збиток)

Голова Правління Оксана Довгун
Головний бухгалтер Оксана Мартинець

 • Фінансовий звіт розглянуто спостережною радою (протокол засідання спостережної ради №2 від 26 січня 2012 року).
 • Фінансовий звіт розглянуто ревізійною комісією (протокол засідання ревізійної комісії № 1 від 26 січня 2012 року).
 • З повним текстом фінансової звітності та звітних даних, достовірність яких підтверджена незалежним аудитором С.В. Войцехівським , можна ознайомитись в приміщенні кредитної спілки “Косівська” за адресою: м. Косів, вул. Незалежності 51.

Звіт спостережної ради

Приємно зазначити, що нашій спілці вже 15 років. І якщо за людськими вимірами – це час наближення до повноліття, то для фінансової установи – це вже період зрілості, що кредитна спілка „Косівська” успішно доводить своєю діяльністю, не зважаючи на кризові явища у світовій та українській економіці.

За цей час виросло нове покоління спілчан. При допомозі спілки наші діти, а для когось онуки, здобували освіту, провадили весілля, будувалися або розпочинали власну справу.

У звітний період спостережна рада діяла відповідно до Положення про спостережну раду кредитної спілки. За цей час було проведено 15 засідань, на яких серед інших розглядалися такі питання:

 • затвердження Бізнес-плану на 2011-2013 роки;
 • застосування та виконання Закону України „Про захист персональних даних”;
 • затвердження Посадових інструкцій працівників спілки;
 • проведення Конференції кредитних спілок „Соціальна програма: зелений туризм. Гуцульський феномен – мистецтво жити і творити”;
 • внесення змін до положень про фінансове управління, фінансові послуги, документообіг;
 • робота з боржниками кредитної спілки.

Загалом 2011 рік в житті спілки можна розцінювати як успішний: зросла кількість членів, збільшився кредитний портфель, зроблено чимало добрих справ. Запорукою стабільності кредитної спілки „Косівська” залишається виважена кредитна політика і тісна співпраця представницьких і виконавчих органів кредитівки, високий професіоналізм її членів.

Дякую всім членам спілки за довіру і підтримку справи, яку ми спільно робимо. Бажаю всім доброго здоров´я, успіхів і достатку.

Голова спостережної ради Роман Рудник

Звіт та висновок ревізійної комісії

Ревізійна комісія, сформована рішенням попередніх загальних зборів спілки у складі 7 осіб, діяла відповідно до Статуту та внутрішніх положень кредитної спілки.

Слід зазначити, що наша кредитна спілка є і надалі залишається однією з найдемократичніших спілок в Україні, вона відкрита і прозора, як для своїх членів, так і для співпраці з іншими кредитними спілками, їх об´єднаннями, а також різними установами та організаціями.

Члени ревізійної комісії відповідально ставилися до своїх обов´язків. Результати перевірок засвідчили, що кредитна діяльність, бухгалтерський облік, документація ведуться з дотриманням вимог чинного законодавства та внутрішніх нормативних документів і достовірно відображають в усіх суттєвих аспектах фінансово-господарський стан кредитної спілки.

Достовірність та повнота річної звітності підтверджена незалежним аудитором Войцехівським С. В.

Ревізійною комісією встановлено також відповідність даних, зазначених у річному фінансовому звіті, призначеному для надсилання членам КС „Косівська”, даним, наведеним у звітних даних до Держфінпослуг за 2011 рік.

Ревізійна комісія має всі підстави стверджувати, що члени спілки можуть бути спокійними за свою кооперативну установу. Закликаємо всіх спілчан до активності на благо нашої стабільності і процвітання.

Голова ревізійної комісії Лідія Онуфрійчук

Звіт кредитного комітету

2011 рік став для кредитної спілки особливо знаменним – адже це передювілейний 14-й рік нашої діяльності.

Аналізуючи і підсумовуючи фінансові показники, переконуємося у тому, що їх ріст та фінансова стабільність спілки є показником правильності вибраної стратегії . У 2011 році кредитна політика нашої спілки, як і в попередні роки, відзначалась своєю виваженістю та збалансованістю. На кінець 2011 року кредитний портфель становив 11млн.523тис.407 грн. , що на 2млн.157тис.
530 грн. більше, ніж у 2010 році.

За весь 2011 рік видано 1671 кредит на суму 17 млн. 373тис. 750 грн., що в порівнянні з минулим періодом менше на 293 кредити, але щодо суми – більше на 2млн.925тис.515 грн. Середній кредит за 2011 рік становить 10тис.397 грн., що на 3тис.179 грн. більше, ніж у 2010 році. Це пояснюється передусім зростанням рівня інфляції протягом року.

Приймаючи рішення про видачу кожного кредиту, кредитний комітет ретельно вивчав і враховував можливості кожного позичальника, брав до уваги не тільки зміни у структурі доходів, рівні їх стабільності та платоспроможності, а також такі позитивні фактори, як його особисті якості, джерела доходів, попередня кредитна історія, надійність забезпечення кредиту.

На кожному засіданні кредитного комітету розглядались заяви на всі кредити і приймалися обґрунтовані, виважені рішення, звісно були і відмови у наданні кредиту. Весь кредитний портфель за структурою у нас достатньо диверсифікований, як за процентною ставкою, так і за цільовим призначенням.

Щоденно в КС «Косівська» видається понад 8 кредитів на суму 60-70 тис.грн. Всі працівники кредитної спілки крім своїх прямих обов’язків щоденно здійснюють моніторинг наданих кредитів, наполегливо працюють з боржниками і регулярно звітують кредитному комітету. Професійно і ретельно виконують свою роботу спеціалісти з фінансового моніторингу.

Протягом 2011 року деякі члени спілки повертали кредити з порушеннями строків, обумовлених кредитним договором. Саме тому доводилося їм нагадувати про необхідність своєчасної сплати кредиту. Разом з тим, ми завжди готові допомогти нашим позичальникам, які заборгували: це продовження терміну дії кредитних договорів, реструктуризація заборгованості, розгляд і задоволення заяв про незастосування збільшеної процентної ставки за порушення умов договору при наявності на те вагомих причин (хвороба, стихійне лихо і т.д.). Такими діями ми відчутно полегшуємо нашим позичальникам виплату боргу.

Завдяки такому виваженому ставленню до членів спілки, яких спіткали фінансові труднощі, рівень заборгованості за звітний рік знизився на 108,0 тис. грн.

Користуючись нагодою, хочу привітати вас від імені кредитного комітету з 15-річчям нашої діяльності і щиро подякувати за те, що всі ці роки ми відчуваємо вашу підтримку і розуміння.

Голова кредитного комітету Зоряна Яремій

Скорочена форма фінансового звіту КС “Косівська”

Основні балансові статті ( тис. грн.).

Початок року

Кінець року

Зміни за рік, %

Активи, разом

9 910,1

11972,9

20,8

Кредитний портфель

9 331,9

11 523,4

23,4

в тому числі членам кредитної спілки

9 096,7

11 252,4

24,4

Кредити з порушенням режиму сплати, в тому числі:

1 598,2

1 490,3

-6,8

Прострочені кредити

710,6

564,8

-20,5

Неповернені кредити

887,6

925,5

4,2

Безнадійні кредити

Сума фактично сформованого резерву забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів

1 342,4

1 452,0

8,2

Фінансові інвестиції, в тому числі:

1 022,0

888,6

15,0

Грошові кошти на депозитних рахунках в банках

977,0

438,7

-55,4

Внески (вклади) на депозитні рахунки в об’єднану кредитну спілку

400,0

100

Внески до капіталу кооперативного банку

Внески до капіталу об’єднаної кредитної спілки

49,9

100

Державні цінні папери

Внески до капіталу бюро кредитних історій

Капітал кредитної спілки, в тому числі:

2 133,2

2 743,5

28,6

Пайовий капітал

224,5

320,3

42,7

Резервний капітал

1 792,7

2 260,0

26,1

Додатковий капітал

115,9

163,2

40,8

Нерозподілений дохід

Зобов’язання кредитної спілки, в тому числі:

7 737,5

9146,8

18,2

Вклади (внески) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

6 922,9

8 431,1

21,8

Інші платні зобов’язання

Неоплатні зобов’язання

814,6

715,6

-22,2

Share

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.

Нове на сайті

Щодо депозитної та кредитної політики в КС під час воєнного стану

Щодо депозитів. У зв’язку з війною в Україні і як наслідок – економічними негараздами...

 

Кредитна спілка «Косівська» продовжує роботу у звичному режимі

ОГОЛОШЕННЯ! Кредитна спілка «Косівська» продовжує роботу у звичному режимі. Кредитуємо...

 

Інформація на виконання вимог Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування

Інформація на виконання вимог Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами...